• Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500
  CMD

  VSIP Hải Phòng, Việt Nam

 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD
 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD
 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD
 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD
 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD
 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD
 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD
 • Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD

Dự án VSIP Hải Phòng 1600 hecta là bao gồm của khu công nghiệp và đô thị. Một giải pháp tổng thể xử lý nước thải cả khu VSIP được giao cho Ecoba là nhà thầu EPC thiết kế cung cấp lắp đặt công nghệ và hệ thống cơ điện

Chủ đầu tư:
VSIP Hải Phòng, Việt Nam
Địa điểm:
Hải Phòng, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2014 - 2015
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thiết kế, thi công, mua sắm, lắp đặt và vận hành