• Nhà Máy XLNT - Bệnh Viện Tim Thành
    Phố Hồ Chí Minh

    Bênh viện tim thành phố Hồ Chí Minh

  • Nhà Máy XLNT - Bệnh Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi cung cấp, xây dựng và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ CN200

Chủ đầu tư:
Bênh viện tim thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm:
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2010
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

- Cung cắp và lắp đặt các thiết bị máy móc
- Thử nghiệm và vận hành thử
- Trách nhiệm đào tạo và chuyển giao công nghệ cho khách hàng