• Ecoba là nhà thầu chính và có trách nhiệm lớn trong quá trình xây dựng công trình BUV, kết nối được nhà thầu, nhân công và các đơn vị tư vấn. Ecoba đã thể hiện tốt vai trò là một tổng thầu cho dù dự án này khá khó khăn, với tiêu chuẩn quản lý chất lượng Anh Quốc (BS)

    Ông Scott Haagsma

    Ông Scott Haagsma

    Quản lý dự án Đại học Anh Quốc BUV